Regulamin Sklepu

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM OCTOPULS.PL - REGULAMIN


SŁOWNICZEK:

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy octopuls.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta oraz przewidywany czas dostarczenia przesyłki.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym octopuls.pl.

Konto – udostępniony nieodpłatnie dla Klienta dostęp do zasobów Sklepu Internetowego octopuls.pl, zawierający dane dotyczące Klienta, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w ramach Sklepu.

Koszyk – element Sklepu Internetowego octopuls.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, mieszczące się w Warszawie (03-813) przy ul. Terespolskiej 4.

Newsletter – zamówiona i potwierdzona przez Klienta korespondencja cykliczna przesyłana przez Sklep Internetowy octopuls.pl w celach handlowych.

Odstąpienie od Umowy - w razie wykonania prawa odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą, a to co strony już świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego octopus.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego octopuls.pl.

Sklep Internetowy octopuls.pl (Sklep) – Sklep działający pod adresem octopuls.pl, za pośrednictwem którego można nabyć drogą internetową produkty znajdujące się w jego ofercie prowadzony przez firmę OCTOPUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Terespolskiej 4/308, 03-813 Warszawa, NIP: 527-267-85-23, REGON: 146153503, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422831.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym octopuls.pl, na której przedstawione są informacje na temat konkretnego Towaru.

Towar – artykuł oferowany przez Sklep Internetowy octopuls.pl.

Umowa sprzedaży (Umowa) - umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego octopuls.pl, określające rodzaj i ilość Towaru, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta.


§ 1
Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego octopuls.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep Internetowy octopuls.pl udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Sklep Internetowy octopuls.pl. jest platformą prowadzoną przez:
  OCTOPUS Sp. z o.o.
  ul. Terespolska 4/308
  03-813 Warszawa
  T: 22 406 70 94 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora, z którego korzysta Klient)
  F: 22 406 81 02
  E: biuro@octopuls.pl
  KRS: 0000422831
  NIP: 527-267-85-23
  REGON: 146153503
  Rachunek bankowy: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 60 1600 1462 1833 2961 2000 0001
 5. Klienci, przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego octopuls.pl są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.
 6. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z usług Sklepu Internetowego octopuls.pl wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych warunków technicznych:
  • przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza)
  • minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 480 pikseli lub wyższa
  • posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci internet
  • do wyświetlenia i wydrukowania dokumentów w formacie PDF wymagany jest zainstalowany program Adobe Reader®, który bezpłatnie możesz pobrać TUTAJ.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sklep Internetowy octopuls.pl usługami, Sklep Internetowy octopuls.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 8. Sklep Internetowy octopuls.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§ 2
Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego octopuls.pl

 1. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego octopuls.pl jest możliwe:
  a) po dokonaniu rejestracji/logowania poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego octopuls.pl albo
  b) przez podanie adresu e-mail i innych niezbędnych danych osobowych umożliwiających złożenie i realizację Zamówienia.
 2. W celu dokonania rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego octopuls.pl poprzez podanie wymaganych w formularzu danych (nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu, adresu zamieszkania oraz w uwagach do zamówienia informacje dotyczące adresu dostawy jeśli jest inny niż adres zamieszkania).
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez OCTOPUS Sp. z o.o., ul. Terespolska 4/308, 03-813 Warszawa w celach związanych z realizacją Zamówienia. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów promocji i reklamy działalności Sklepu Internetowego octopuls.pl.
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania rejestracji.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 6. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych w formularzu zamówienia, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych i zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z usług Sklepu Internetowego octopuls.pl w sposób, który nie powoduje zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  • korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy octopuls.pl w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz postanowieniami Regulaminu
  • korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy octopuls.pl z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw osób trzecich, w tym z poszanowaniem dobrego imienia Sklepu.

§ 3
Składanie Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym octopuls.pl przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 2. W przypadku sładania Zamówienia poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym octopuls.pl, do złożenia Zamówienia konieczne jest:
  • zalogowanie się do Sklepu
  • wybranie Towaru, którym Klient jest zainteresowany za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”
  • złożenie Zamówienia za pomocą przycisku „PRZEJDŹ DO KASY“
  • wskazanie sposobu płatności i odbioru Zamówienia
  • potwierdzenie realizacji Zamówienia za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ“.
 3. W przypadku składania Zamówienia z pominięciem procesu rejestracji i logowania w Sklepie Internetowym octopuls.pl, do złożenia Zamówienia konieczne jest:
  • wybranie Towaru, którym Klient jest zainteresowany za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”
  • złożenie Zamówienia za pomocą przycisku „PRZEJDŹ DO KASY“
  • podania szczegółów dotyczących płatności, w tym wskazanie sposobu płatności i odbioru Zamówienia oraz wymaganych danych do realizacji Zamówienia
  • potwierdzenie realizacji Zamówienia za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ“.
 4. W Zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  • zamawiany Towar
  • imię i nazwisko
  • opcjonalnie nazwę firmy
  • adres e-mail
  • nr telefonu
  • adres zamieszkania lub/i adres dostawy Towaru jeśli jest inny niż adres zamieszkania
  • sposób dostawy
  • sposób płatności
  • akceptację Regulaminu.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych w formularzu Zamówienia i potwierdzenie realizacji Zamówienia za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ“, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające szczegóły Zamówienia i danych Klienta:
  • podsumowanie Zamówienia (numer Zamówienia, data złożenia Zamówienia, cena zamawianych Towarów wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi i kosztami dostawy, sposób płatności)
  • szczegóły Zamówienia (nazwa Towaru, cena Towaru, kwota i sposób wysyłki, sposób płatności, kwota łączna Zamówienia)
  • szczegóły Klienta (e-mail, telefon, adres płatności, adres wysyłki).
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z zatwierdzeniem realizacji Zamówienia za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁĄCĘ“ stanowi ofertę Klienta złożoną OCTOPUS Sp. z o.o. w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Niezwłocznie po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia (zarejestrowaniu Zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu Internetowego octopuls.pl) Klient otrzymuje informację na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzającą, że Zamówienie dotarło do Sklepu. Otrzymany e-mail stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość.
 8. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
 9. Klient wraz z przesyłką otrzyma również potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość na piśmie.

§ 4
Ceny Towarów i formy płatności

 1. Ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego octopuls.pl przy oferowanym produkcie:
  • podawane są w złotych polskich
  • zawierają podatek VAT i cło
  • nie obejmują informacji na temat kosztów przesyłki (które podawane są w trakcie składania Zamówienia i wynoszą 0 zł).
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego octopuls.pl w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest na stronie octopuls.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności, a przed jego akceptacją.
 4. Klient może dokonać płatności za zamówiony Towar:
  a) gotówką przy odbiorze Towaru osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sklep Internetowy octopuls.pl powierzył dostawę zamówionego Towaru, zgodnie z dyspozycją Klienta (płatność za pobraniem)
  b) przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową (przedpłata), przy czym w razie wyboru przez Klienta przedpłaty, brak wpływu środków na rachunek bankowy OCTOPUS Sp. z o.o. w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. Operatorem przelewów elektronicznych, bankowych lub operacji kartami płatniczymi jest podmiot realizujący płatność: DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL 6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, działający na zlecenie OCTOPUS Sp. z o.o. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego octopuls.pl w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej serwisu www.dotpay.pl, za pośrednictwem którego zgodnie z wyborem Klienta przeprowadzane są rozliczenia transakcji płatności przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową.
 5. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii towarowych, z uwagi na ich właściwości lub wartość, Sklep Internetowy octopuls.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dostawy Towarów lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 6. Sklep Internetowy octopuls.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Promocje w Sklepie Internetowym octopuls.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5
Modyfikacja Zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta octopuls.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@octopuls.pl (w przypadku składania Zamówienia z pominięciem procesu rejestracji i logowania w Sklepie Internetowym octopuls.pl) oraz w systemie po zalogowaniu się do Konta Klienta (w przypadku sładania Zamówienia poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym octopuls.pl).
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, zmiany formy dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, w takiej samej formie płatności, w jakiej dokonał jej Klient.

§ 6
Realizacja Zamówienia

 1. Sklep Internetowy octopuls.pl rozpoczyna realizację Zamówienia:
  a) w systemie płatności za pobraniem – niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego octopuls.pl
  b) w systemie przedpłat – niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy octopuls.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
 2. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar znajduje się w Magazynie. Informacja o dostępności Towaru wyświetlana jest na Stronie produktowej.
 3. Jeżeli Sklep Internetowy octopuls.pl nie może zrealizować Zamówienia w całości lub części z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Towar ceny.
 4. W przypadku częściowej niedostępności Towarów objętych Zamówieniem Klienta, całość Zamówienia zostanie dostarczona Klientowi po ich wpływie do Magazynu.
 5. Termin realizacji Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty jego złożenia. Jeśli w przypadku określonych Towarów termin ten jest dłuższy, Sklep Internetowy octopuls.pl zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta. Klientowi w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej za niedostępny Towar ceny. Jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy octopuls.pl zwróci Klientowi należność za Towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty anulowania Zamówienia w takiej samej formie płatności, w jakiej nastąpiła zapłata.
 6. Do każdego Zamówienia dołączane jest pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy, formularz odstąpienia od Umowy oraz wystawiana jest faktura VAT.
 7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 30 dni w zależności od dostępności zamawianych produktów. Szczegółowa informacja dotycząca czasu realizacji Zamówienia jest podawana w momencie składania Zamówienia oraz jest podana przy każdym produkcie w momencie jego zamawiania.

§ 7
Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Koszty dostawy, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, zostaną doliczone do Zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia, Koszt dostawy wskazany jest w Koszyku podczas procesu składania Zamówienia w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Zamówienie dostarczane jest do Klienta na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy.
 4. Sklep Internetowy octopuls.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie zamówionego Towaru, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 8
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności Towaru z Umową lub niemożliwością zalogowania się do Sklepu Internetowego octopuls.pl)

 1. Sklep Internetowy octopuls.pl, jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.
 2. Sklep Internetowy octopuls.pl, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014r. poz. 827) oraz ustawą Kodeks Cywilny o (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym octopuls.pl w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z Umową. W takim przypadku Klient powinien odesłać Towar przesyłką poleconą na swój koszt na adres:
  OCTOPUS Sp. z o.o.
  ul. Terespolska 4/308
  03-813 Warszawa
 4. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta. W razie uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki zostaną Klientowi zwrócone. UWAGA: Sklep Internetowy octopuls.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Sklep Internetowy octopuls.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu, o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową zawiadomi Sklep Internetowy octopuls.pl o stwierdzonej niezgodności.
 7. Jeżeli Towar ma wadę Klientowi przysługuje bezzwłoczna wymiana na Towar bez wad.
 8. Jeżeli wymiana będzie się opóźniać Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub wnioskowanie o obniżenie ceny Towaru.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do zakupów dokonanych przez konsumentów.
 10. W przypadku trudności z zalogowaniem się do Sklepu Internetowego octopuls.pl należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 406 70 94 lub poprzez e-mail: biuro@octopuls.pl.

§ 9
Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy octopuls.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego Towaru korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu Internetowego octopuls.pl, w związku z niezgodnością Towaru z Umową.

§ 10
Prawo odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
 2. W przypadku kiedy jedno Zamówienie dostarczane jest w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniego Towaru.
 3. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu można skorzystać z formularza "Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość" wysłanego wraz z Towarem i dowodem zakupu, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Formularz w wersji papierowej należy odesłać na adres:
  OCTOPUS Sp. z o.o.
  ul. Terespolska 4/308
  03-813 Warszawa
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od Umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.
 5. Klient odsyła Towar poleconą przesyłką pocztową na swój koszt. UWAGA: Sklep Internetowy octopuls.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep Internetowy octopuls.pl zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym poniesione (jeśli są), koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep Internetowy octopuls.pl).
 7. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności za Towar. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem należności.
 8. OCTOPUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe.
 10. Informacje związane z odstąpieniem od Umowy znajdują się również w "Pouczeniu o możliwości odstąpienia od Umowy zawartej na odległość", które dostarczane jest wraz z Towarem.

§ 11
Dane osobowe

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym octopuls.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym octopuls.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy octopuls.pl.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu Internetowego octopuls.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 4. Dane osobowe, których Administratorem jest Sklep Internetowy octopuls.pl nie są przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości).

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy octopuls.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje o Towarach, prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego octopuls.pl, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zdjęcia Towarów prezentowanych przez Sklep Internetowy octopuls.pl zrobione zostały z należytą starannością tak, aby jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd Towarów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia, bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku Towaru znajdującego się w sprzedaży.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym octopuls.pl są ważne wyłącznie w ofercie internetowej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.11.2016 r.
 7. Sklep Internetowy octopuls.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sklep Internetowy octopuls.pl powiadomi poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Sklepu.