Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego OCTOPULS.PL


§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem octopuls.pl.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest OCTOPUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 4/308.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości email pod adresem: biuro@octopuls.pl.

§ 2
Informacje o plikach cookies

 1. Sklep Internetowy octopuls.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do Konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie Internetowym octopuls.pl.
 2. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie sklepu octopuls.pl. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Sklep octopuls.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

§ 3
Sposób gromadzenia danych osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego octopuls.pl są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także w trakcie kontaktu e-mail lub telefonicznego.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkowników Sklepu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego octopuls.pl (dane te zostaną przez Administratora wyróżnione jako niezbędne).
 3. Z uwagi na specyfikę usługi świadczonej drogą elektroniczną, jaką jest Sklep Internetowy octopuls.pl, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo (konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych). Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego octopuls.pl.
 4. Administrator może gromadzić dane charakteryzujące sposób korzystania ze Sklepu internetowego octopuls.pl (dane eksploatacyjne), które pobierane są automatycznie przez system informatyczny, w ramach którego funkcjonuje Sklep Internetowy octopuls.pl.

§ 4
Zakres gromadzonych danych osobowych

 1. Dane gromadzone w związku z zawieraniem umów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami: Administrator przetwarza dane Użytkowników podane w procesie zawierania przez Użytkownika umowy z Administratorem takie jak imię i nazwisko, firma (o ile została podana), adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 2. Dane gromadzone w związku z kontaktem telefonicznym lub e-mailowym: W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą (nawet niebędąca Użytkownikiem) kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

§ 5
Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu i na potrzeby wykonania umów zawieranych przez Administratora z Użytkownikami, w tym w szczególności na potrzeby realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym octopuls.pl oraz na potrzeby umożliwienia Administratorowi komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z obsługą Zamówień.
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to osobną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być wykorzystany także na potrzeby przesyłania informacji handlowych przesyłanych w formie newslettera.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych Administratora, o ile Użytkownik nie wyraził w tym zakresie sprzeciwu, w zakresie w jakim przepisy prawa nie wymagają w tym celu żadnej dodatkowej zgody.
 4. Dane osobowe, o których mowa w § 3 ust. 2 będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do skierowanego do Administratora zapytania lub innej korespondencji.

§ 6
Udostępnianie danych osobowych

 1. Wykonanie Umowy zawartej na odległość może wymagać przekazania danych Użytkownika firmom obsługującym płatności internetowe oraz firmie kurierskiej. Dane te są przekazywane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wykonania Umowy Sprzedaży przez jej strony.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. Poza przypadkami wskazanymi w § 5 ust. 1 i 2 dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim. W szczególności Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.

§ 7
Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Prawo to można zrealizować przez kontakt z Administratorem, w szczególności poprzez email: biuro@octopuls.pl lub poprzez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach swojego Konta w Sklepie Internetowym octopuls.pl.

§ 8
Zabezpieczenie danych

 1. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 2. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 3. Administrator zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 9
Strony podmiotów trzecich

 1. W Sklepie Internetowym octopuls.pl mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich.
 2. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.